Algemene Voorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden en alle voorwaarden
die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing
zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden,
dan dient u deze website niet te gebruiken.
Deze algemene voorwaarden kunnen door Bouwbedrijf Jolman ten allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde
algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn.
Bouwbedrijf Jolman behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of
te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Bouwbedrijf Jolman behoudt zich voorts het recht
voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te
beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren,
aanvaardt Bouwbedrijf Jolman geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin
het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Bouwbedrijf Jolman wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede
inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de
inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de
hand. Bouwbedrijf Jolman geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat
informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Bouwbedrijf Jolman geeft geen garantie dat de website
toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten
verzonden door Bouwbedrijf Jolman vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen geval is Bouwbedrijf Jolman aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daar-
onder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van
bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met
het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien
Bouwbedrijf Jolman in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Bouwbedrijf Jolman.
Bouwbedrijf Jolman is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
Bouwbedrijf Jolman heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen,
en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Bouwbedrijf Jolman de
inhoud van die website zou onderschrijven.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio,
video, tekst en foto's) behoren toe aan Bouwbedrijf Jolman of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot
de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk
is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en
alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik
van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Jolman is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige
eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
Wilt u weten wat
Bouwbedrijf Jolman
voor u kan
betekenen?
Bel met
mail naar:

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden en alle voorwaarden die
daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn
en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan
dient u deze website niet te gebruiken.
Deze algemene voorwaarden kunnen door Bouwbedrijf Jolman ten allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde
algemene voor- waarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn.
Bouwbedrijf Jolman behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mede- deling de inhoud te wijzigen of te
actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen.
Bouwbedrijf Jolman behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de
website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren,
aanvaardt Bouwbedrijf Jolman geen verantwoordelijk- heid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het
zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Bouwbedrijf Jolman wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen
garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet
inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand.
Bouwbedrijf Jolman geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie
kan worden onderschept tijdens verzending. Bouwbedrijf Jolman geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of
dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Bouwbedrijf
Jolman vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen geval is Bouwbedrijf Jolman aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder
mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van
bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het
gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien
Bouwbedrijf Jolman in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Bouwbedrijf Jolman.
Bouwbedrijf Jolman is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
Bouwbedrijf Jolman heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het
opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Bouwbedrijf Jolman de inhoud van die
website zou onderschrijven.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video,
tekst en foto's) behoren toe aan Bouwbedrijf Jolman of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud
zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk
is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen
voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud,
daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Jolman is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige
eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
Algemene Voorwaarden

Wilt u weten wat
Bouwbedrijf Jolman
voor u kan betekenen?
Bel met: 06-52080462
Webdesign Ensio grafisch buro+
Algemene voorwaarden | privacybeleid
Algemene voorwaarden | privacybeleid
Webdesign Ensio grafisch buro+